Polityka prywatności


Polityka ochrony danych Bytro Labs GmbH

Niniejszy dokument zawiera opis polityki ochrony danych Bytro Labs GmbH („Bytro Labs”, „my”). Dostarczamy zróżnicowanymi kanałami, np. poprzez naszą stronę internetową („strona internetowa”) oraz aplikacje mobilne („aplikacje mobilne” lub „aplikacje”) (łącznie: „usługi”), gry elektroniczne. Za pomocą niniejszej polityki ochrony danych pragniemy przekazać Państwu informacje o tym, jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy. Ponadto, chcemy również poinformować Państwa o przysługujących Państwu prawach w związku z danymi osobowymi. Obowiązek ochrony i prawidłowego przetwarzania danych osobowych jest ważnym zagadnieniem dla Bytro Labs. Państwa dane są chronione przed nieupoważnionym dostępem oraz utratą za pomocą różnych środków technicznych i umownych. W tym celu Bytro Labs podejmuje niezbędne działania techniczne i organizacyjne. W przypadku linków przekierowujących do zewnętrznych stron internetowych, proszę pamiętać, że właściciele tych stron przedstawiają własne zasady dotyczące ochrony danych, które stosują się odpowiednio. Nasze usługi oferujemy wyłącznie osobom, które ukończyły 16 rok życia. Dlatego też nie gromadzimy ani nie przetwarzamy świadomie danych osób poniżej 16 lat.

 

I. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym w związku z Rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych oraz innymi, krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych, obowiązującymi w państwach członkowskich UE, a także innymi przepisami dotyczącymi danych osobowych, jest:

Bytro Labs GmbH

Zirkusweg 2

20359 Hamburg

E-mail: [email protected]

Strona internetowa: www.bytro.com

 

II. Imię i nazwisko oraz adres inspektora ochrony danych osobowych

Inspektorem ochrony danych osobowych podmiotu odpowiedzialnego jest:

Deloitte AB

Rehnsgatan 11, 113 79 Stockholm - Sweden

E-mail: [email protected]

 

III. Informacje ogólne dotyczące przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Z zasady gromadzimy wyłącznie dane osobowe, które Państwo udostępniają, korzystając z usług poprzez logowanie się lub rejestrację oraz użytkowanie usług płatnych. Za dane osobowe uznaje się dane zawierające informacje dotyczące okoliczności osobistych lub faktycznych. Logując się lub rejestrując jako użytkownik na naszej stronie internetowej, muszą Państwo podać jedynie swój adres e-mail i/lub nazwę użytkownika, i/lub hasło. Hasło jest szyfrowane i w żadnym momencie nie umożliwia identyfikacji swojej treści. W zakresie dotyczącym wykonywania zawartej umowy użytkownika, w szczególności dotyczącym wybranych przez Państwa usług płatnych, wymagane mogą być dodatkowe dane, np. pełne imię i nazwisko, adres, powiązanie z kontem, numery kart kredytowych itp. Ponadto, podczas przetwarzania Państwa wniosków lub na potrzeby udzielenia wsparcia technicznego, czasami konieczne jest pozyskanie od Państwa danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu. Gromadzimy dane także w ramach dobrowolnego udziału w ankietach i badaniach. Przekazujemy dane osobowe wyłącznie do współpracujących z nami przedsiębiorstw lub zewnętrznych usługodawców, jeżeli jest to wymagane lub dopuszczalne na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na potrzeby wykonywania umowy, przetwarzania płatności, a także w celu zabezpieczenia innych użytkowników lub obrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego lub publicznego, lub w związku z postępowaniami karnymi. Państwa interesy podlegające ochronie są rozpatrywane zgodnie z ustawowymi regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych. W przypadku opóźnienia płatności niniejszym zastrzegamy sobie prawo do zlecenia firmie windykacyjnej lub prawnikowi przeprowadzenia windykacji należności w niezbędnym zakresie oraz do przekazania potrzebnych do tego celu danych.  Traktujemy te dane poufnie oraz zgodnie z ustawowymi regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych. Z zasady nie przekazujemy takich informacji podmiotom trzecim bez Państwa zgody, chyba że jest to wymagane w związku z wykonaniem i rozliczeniem umowy, przetworzeniem złożonego przez Państwa wniosku lub udzieleniem Państwu wsparcia, lub też jest dopuszczone przez ustawowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W przypadku uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną dla ich przetwarzania będzie art. 6 par. 1a Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych (RODO). Podstawą prawną dla przetwarzania danych wymaganych dla wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dotyczą dane, jest art. 6 par. 1b RODO. Dotyczy to również procesów przetwarzania wymaganych na potrzeby wykonania środków przedumownych. W przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych w związku z przestrzeganiem wymogów prawnych, którym podlega nasze przedsiębiorstwo, podstawą prawną dla przetwarzania danych będzie art. 6 par. 1c RODO. W sytuacji, gdy żywotne interesy osoby, której dotyczą dane, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawą prawną dla przetwarzania danych będzie art. 6 par. 1d RODO. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla ochrony prawnie uzasadnionych interesów naszego przedsiębiorstwa lub strony trzeciej oraz w przypadku, gdy interesy, prawa i wolności podstawowe strony, której dotyczą dane, nie mają charakteru nadrzędnego nad interesami wskazanymi uprzednio, podstawą prawną dla przetwarzania danych będzie art. 6 par. 1f RODO.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w celu umożliwienia Państwu korzystania z naszych usług. Dotyczy to również przetwarzania danych na potrzeby bezpieczeństwa danych, jak również stabilności i bezpieczeństwa operacyjnego naszego systemu, a także na potrzeby rachunkowości. Przetwarzamy dane, aby udzielić Państwu wsparcia technicznego w przypadku, gdy zgłoszą Państwo prośbę o jego udzielenie. Dane są również przetwarzane w celu wykrycia i zapobiegania niedozwolonemu korzystaniu z wielu kont, np. w celu dokonania oszustwa. Dane są przetwarzane w celu pozyskania nowych klientów oraz dystrybucji materiałów promocyjnych, które w naszej opinii są zgodne z Państwa zainteresowaniami.

4. Usuwanie danych oraz czas przechowywania danych

Dane osoby fizycznej są usuwane lub dostęp do nich jest blokowany w momencie, w którym wygasa powód dla ich przechowywania. Dane mogą być również przechowywane, jeżeli wymaga tego ustawodawca europejski lub krajowy w dyrektywach unijnych, ustawach lub innych regulacjach, którym podlega podmiot odpowiedzialny. Dane mogą być również przechowywane lub usuwane po upływie okresu przechowywania wskazanego przez obowiązującą normę, chyba że dalsze przechowywanie danych jest niezbędne dla zawarcia lub wykonania umowy.

5. Bezpieczeństwo danych

Podejmujemy uzasadnione środki ostrożności, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do Państwa danych osobowych, a także nieupoważnionemu wykorzystaniu lub fałszowaniu tych danych oraz w celu zminimalizowania związanych z tym zagrożeń. Niemniej, przekazywanie danych osobowych, czy to osobiście, telefonicznie, czy przez Internet, zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Żaden system techniczny nie zapewnia całkowitej ochrony przed możliwością manipulacji lub sabotażu. Przetwarzamy dane zgromadzone od Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa niemieckiego i europejskiego w zakresie ochrony danych osobowych. Wszyscy pracownicy mają obowiązek chronić prywatność danych oraz przestrzegać regulacji dotyczących ochrony danych. W tym celu przechodzą odpowiednie szkolenia. Na potrzeby realizacji płatności Państwa dane są szyfrowane i przesyłane za pomocą protokołu SSL.

 

IV. Świadczenie usług i tworzenie plików dziennika

1. Opis i zakres przetwarzania danych

W przypadku korzystania z naszych usług, nasz system każdorazowo gromadzi dane oraz informacje o systemie komputera, z którego odwiedzana jest nasza strona. Gromadzone są wówczas następujące dane:

Dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 par. 1f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP w systemie jest niezbędne do świadczenia usług na komputerze użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany na czas trwania sesji. Dane są zapisywane w plikach dziennika dla zapewnienia funkcjonalności usług. Ponadto, dane są również wykorzystywane do optymalizacji usług oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Dane są przechowywane przez czas trwania sesji na potrzeby zwalczania oszustw (np. oszustw dotyczących płatności, naruszania zasad rozgrywki poprzez wykorzystywanie wielu kont przez jedną osobę) oraz na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego (np. ochrony przed atakami typu DDoS). Poza powyższymi celami, dane są przechowywane wyłącznie w celach statystycznych. Na potrzeby monitorowania zgodności z zasadami korzystania i zasadami rozgrywki, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania adresów IP oraz plików dziennika przez określony czas po zakończeniu korzystania z naszych usług. W szczególności, niniejsza procedura ma na celu uniknięcie przypadków niewłaściwego wykorzystania lub podjęcie odpowiednich działań w związku z takim wykorzystaniem oraz umożliwienie przekazywania danych w indywidualnych przypadkach organom wymiaru sprawiedliwości, a także naprawę usterek. Ponadto, jeśli tylko jest to możliwe, analiza danych odbywa się w sposób anonimowy. Po zakończeniu tego okresu adres IP oraz pliki dziennika są usuwane w całości, o ile nie występuje ustawowy obowiązek przechowywania tych danych lub nie toczy się postępowanie karne, lub dotyczące nadużyć związanych z tymi danymi. W związku z tym nasz prawnie uzasadniony i nadrzędny interes wymaga przetwarzania danych zgodnie z art. 6 par. 1f RODO.

4. Czas przechowywania

Dane są usuwane z chwilą, gdy przestają być konieczne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone.

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych i żądania usunięcia danych

Gromadzenie danych na potrzeby świadczenia usług oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest bezwzględnie konieczne w celu zapewnienia niezakłóconego świadczenia usług. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych.

 

V. Powiadomienia push

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Przesyłamy powiadomienia push na Państwa urządzenie w celu przekazania informacji o aktualizacjach naszych usług, nowościach oraz innych istotnych dla Państwa wiadomości.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeżeli zawarto umowę, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 par. 1b RODO.

3. Możliwość wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia danych

Aby uniknąć przetwarzania Państwa danych, należy zastosować odpowiednie ustawienia w Państwa systemie. Informacje na ten temat znajdą Państwo w dokumentacji Państwa systemu.

 

VI. Formularz kontaktowy i adres e-mail, wsparcie w trakcie gry

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej udostępniony jest formularz kontaktowy, umożliwiający kontakt z nami w formie elektronicznej. Jeżeli użytkownik wybierze taką formę kontaktu, dane wprowadzone do formularza zostaną do nas przesłane i będą przechowywane. Dotyczy to następujących danych:

Można się z nami skontaktować również pod podanym adresem e-mail. W przypadku kontaktu tą drogą, dane osobowe użytkownika są zapisywane wraz z wiadomością e-mail, za pośrednictwem której zostały przesłane. Zapytania można do nas kierować również w trakcie gry. W tym przypadku żadne dane nie są przekazywane stronom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zapytań.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 par. 1a RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w momencie przesłania wiadomości e-mail jest art. 6 par. 1f RODO. Jeżeli adres e-mail jest wykorzystywany do zawarcia umowy, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 par. 1b RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktu wyłącznie na potrzeby komunikacji. W przypadku nawiązania kontaktu przez e-mail również występuje uzasadniony, konieczny interes w przetwarzaniu danych. Pozostałe dane przetwarzane w toku procesu przekazywania mają na celu uniemożliwienie niewłaściwego wykorzystywania formularza kontaktowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4. Czas przechowywania

Dane są usuwane z chwilą, gdy przestają być konieczne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone. Dane są przechowywane przez sześć miesięcy na potrzeby zwalczania oszustw i usprawniania wsparcia technicznego.

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia danych

Użytkownik ma możliwość wycofania w każdej chwili swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik, który nawiązuje z nami kontakt, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu jego danych osobowych. W takim przypadku kontakt nie może być kontynuowany. Wszystkie dane osobowe, przechowywane w związku z nawiązanym kontaktem, zostaną wówczas usunięte.

 

VII. Pliki cookies, funkcja Web Beacon itp.

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Pliki cookies

Wykorzystujemy tzw. pliki cookies, które są plikami tekstowymi lub pikselami, zapisane na urządzeniu wyświetlającym użytkownika. Dotyczy to technologii, które mogą zostać wykorzystane do gromadzenia informacji o indywidualnych ustawieniach użytkownika oraz informacji technicznych umożliwiających identyfikację użytkownika. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasze usługi były przyjaźniejsze użytkownikowi. Niektóre elementy naszych usług wymagają identyfikacji użytkownika. Wykorzystujemy także pliki cookies umożliwiające nam analizę zachowań użytkownika.

Ponadto, wykorzystujemy pliki cookies do profilowania reklam. Pliki cookies są przechowywane na urządzeniu wyświetlającym użytkownika.

Pliki cookies dzielą się na trwałe, przechowywane przez dłuższy okres czasu na urządzeniu wyświetlającym użytkownika, oraz sesyjne, które są przechowywane tymczasowo na urządzeniu wyświetlającym użytkownika i usuwane po zakończeniu świadczenia usługi.

Wykorzystujemy konieczne pliki cookies, funkcjonalne pliki cookies, wydajnościowe pliki cookies, profilujące i reklamowe pliki cookies oraz pliki cookies dotyczące śledzenia konwersji.

Konieczne pliki cookies. Są to pliki cookies niezbędne do korzystania z naszych usług. Bez włączonej obsługi koniecznych plików cookies możemy nie być w stanie świadczyć Państwu określonych usług lub funkcji lub usługi mogą nie działać prawidłowo.

Funkcjonalne pliki cookies. Są to pliki cookies umożliwiające nam rozpoznanie Państwa ustawień oraz dostarczanie Państwu zaawansowanych, lepiej dopasowanych funkcji, np. dostosowania usług do osobistych preferencji, informacji o tym, czy zwracaliśmy się do Państwa z określonymi zapytaniami lub też informacji, czy wysyłali Państwo żądanie innych usług.

Wszystkie te funkcje pozwalają nam usprawnić świadczone Państwu usługi.

Wydajnościowe pliki cookies. Pliki te są również nazywane analitycznymi plikami cookies. Gromadzą one informacje na temat korzystania przez Państwa z usług oraz pozwalają nam usprawnić ich funkcjonalność.

Na przykład wydajnościowe pliki cookies informują nas o tym, które strony internetowe odwiedzają Państwo najczęściej oraz w jaki sposób korzystają Państwo całościowo z usług, pomagają nam wykrywać problemy z korzystaniem z usług oraz informują nas, czy nasze materiały reklamowe są prezentowane w skuteczny sposób.

Profilujące i reklamowe pliki cookies. Wraz z naszymi usługodawcami możemy wykorzystywać profilujące i reklamowe pliki cookies w celu informowania Państwa o promocjach dostosowanych do Państwa zainteresowań i preferencji.

Możemy wykorzystywać profilujące lub reklamowe pliki cookies w celu ograniczenia liczby identycznych reklam wyświetlanych u Państwa wraz z naszymi usługami lub w celu zwiększenia skuteczności naszych kampanii marketingowych.

Pliki te zawierają np. informacje o tym, jakie treści przeglądali Państwo podczas korzystania z naszych usług. Udostępniamy te informacje innym organizacjom, np. klientom reklamowym. Wyświetlanie reklam pozwala nam sfinansować naszą działalność oraz dalszy rozwój naszych usług.

Pliki cookies śledzenia konwersji.

Aby zapewnić naszym użytkownikom jak najlepsze wrażenia z rozgrywki, staramy się stale dodawać nowych graczy do naszych gier. W procesie określania i realizacji środków marketingowych wykorzystujemy funkcję śledzenia konwersji. Działanie tej funkcji polega na tym, że partner marketingowy z naszą pomocą rejestruje moment dokonania przez użytkownika rejestracji lub wykonania określonego działania w grze. Następuje to poprzez bezpośredni, zautomatyzowany kontakt z serwerem partnera marketingowego lub poprzez usługodawcę pośredniczącego. Przekazywane przez nas dane są ograniczone wyłącznie do najbardziej niezbędnych informacji. Rozpoczynając korzystanie z naszych usług, użytkownik otrzymuje informację o korzystaniu przez nas z plików cookies. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, żeby nasze pliki cookies były przechowywane na jego urządzeniu wyświetlającym, chciałby usunąć zapisany plik cookie lub chciałby uzyskać informację na temat przechowywania tych plików, wówczas należy odpowiednio skonfigurować przeglądarkę lub mobilne urządzenie końcowe. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w funkcji pomocy przeglądarki. Pragniemy wyraźnie zaznaczyć, że w takim przypadku nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji usług w pełnym zakresie. W przypadku, gdy użytkownik korzysta z naszych usług za pośrednictwem stron trzecich, strony te również mogą używać plików cookies. Nie mamy na to żadnego wpływu. Należy wówczas zapoznać się z polityką ochrony danych takich stron trzecich.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania z plików cookies jest art. 6 par. 1f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Celem korzystania z koniecznych plików cookies jest umożliwienie użytkowania naszego oprogramowania. Niektóre funkcje naszego oprogramowania są niedostępne bez obsługi plików cookies. Dane o użytkownikach, gromadzone za pośrednictwem koniecznych plików cookies, nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. Analityczne pliki cookies są wykorzystywane do poprawy jakości naszych usług oraz zawartych w nich treści. Za pomocą analitycznych plików cookies uzyskujemy informacje o tym, w jaki sposób są wykorzystywane nasze usługi, a dzięki temu możemy stale optymalizować nasze produkty. W związku z tym mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 par. 1f RODO. Ponadto, mamy uzasadniony interes w umieszczaniu reklam profilowanych w naszych usługach. Mamy również interes w pozyskiwaniu nowych klientów. W tym celu nasi partnerzy reklamowi muszą korzystać z plików cookies.

4. Czas przechowywania, możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec gromadzenia danych oraz żądania usunięcia danych

Pliki cookies są zapisywane na urządzeniu użytkownika i stamtąd przesyłane do nas. Dlatego też jako użytkownicy mają Państwo pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookies. Zmieniając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej lub urządzeniu mobilnym, mogą Państwo wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookies. Pliki cookies, które zostały już zapisane, mogą zostać w dowolnej chwili usunięte. Pliki cookies mogą być również usuwane automatycznie. Jeżeli obsługa plików cookies zostanie wyłączona, nie można wykluczyć, że nie wszystkie funkcje usług będą dostępne w całości.

 

VIII. Logowanie poprzez podmioty trzecie

Oferujemy Państwu opcję logowania do naszych usług za pomocą danych logowania z innych usług („partnerów”). Pozwala to uniknąć konieczności rejestracji. Niewyczerpująca lista naszych partnerów obejmuje podmioty takie jak Facebook, Google lub Steam. W takim przypadku mogą Państwo zalogować się do naszych usług za pośrednictwem partnera. W tym celu Państwa konto w usłudze partnera zostanie powiązane z naszą usługą. Partner przesyła nam wówczas odpowiednie informacje, które służą wyłącznie zapewnieniu jakości i nie są w żadnym momencie udostępniane stronom trzecim. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat preferowanej przez Państwa usługi, proszę skontaktować się z podanym wyżej podmiotem (patrz „I. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego”).

 

IX. Prawa osoby, której dotyczą dane

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe, stają się Państwo osobami, których dotyczą dane w rozumieniu RODO. W związku z tym przysługują Państwu następujące prawa w odniesieniu do podmiotu odpowiedzialnego.

1. Prawo dostępu do danych

Mają Państwo zażądać od podmiotu odpowiedzialnego potwierdzenia, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas. Jeżeli takie przetwarzanie ma miejsce, mają Państwo prawo zażądać następujących informacji od podmiotu odpowiedzialnego:

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji, czy dane osobowe, które Państwa dotyczą, są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W takim przypadku przysługuje Państwu również prawo do żądania gwarancji odpowiednich zabezpieczeń w związku z takim przekazywaniem, zgodnie z art. 46 RODO.

2. Prawo do poprawiania danych

Przysługuje Państwu prawo do poprawiania i/lub uzupełniania danych w odniesieniu do podmiotu odpowiedzialnego, pod warunkiem, że przetwarzane dane osobowe, które Państwa dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne. Podmiot odpowiedzialny ma obowiązek niezwłocznie wprowadzić takie poprawki.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, pod poniższymi warunkami:

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, które dotyczą Państwa, podlega ograniczeniom, wówczas dane te, z wyłączeniem przechowywania, mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony uzasadnionych roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub w związku z ważnym interesem publicznym Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Jeżeli przetwarzanie danych zostanie ograniczone na podstawie powyższych warunków, zostaną Państwo zawiadomieni przez podmiot odpowiedzialny przed wprowadzeniem ograniczenia.

4. Prawo do usunięcia danych

Oferujemy Państwu możliwość samodzielnego usuwania lub korygowania Państwa danych osobowych w grze. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie, mogą Państwo usuwać swoje dane osobowe w ustawieniach konta użytkownika.

a) Obowiązek usunięcia danych

Przysługuje Państwu prawo żądania od podmiotu odpowiedzialnego niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, pod warunkiem spełnienia jednego z poniższych warunków:

b) Informacje przekazywane stronom trzecim

Jeżeli podmiot odpowiedzialny opublikował dane osobowe, które dotyczą Państwa, oraz podlega obowiązkowi usunięcia tych danych zgodnie z art. 17 par. 1 RODO, wówczas podmiot ten podejmie odpowiednie środki, także natury technicznej, z uwzględnieniem dostępności technologii oraz kosztów realizacji, w celu poinformowania podmiotów przetwarzających dane osobowe, że Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, żądają usunięcia wszystkich odniesień do tych danych osobowych oraz wszystkich kopii lub duplikatów tych danych osobowych.

c) Wyłączenia

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, jeśli przetwarzanie danych jest konieczne dla wykonania prawa wolności wypowiedzi i informacji:

5. Prawo do informacji

Jeżeli skorzystają Państwo z prawa do informacji o, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych przez podmiot odpowiedzialny, wówczas podmiot ten ma obowiązek poinformować o korekcie lub usunięciu danych, lub wprowadzeniu ograniczenia przetwarzania, wszystkich odbiorców, którym dane osobowe dotyczące Państwa były przekazywane, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wiązać się z nadmiernymi kosztami. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o odbiorcach danych, które Państwa dotyczą, od podmiotu odpowiedzialnego.

6. Prawo do przeniesienia danych

Przysługuje Państwu prawo do otrzymania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które przekazali Państwo podmiotowi odpowiedzialnemu, w ustrukturyzowanym, standardowym i możliwym do odczytania formacie. Ponadto, przysługuje Państwu prawo przeniesienia tych danych do innego podmiotu odpowiedzialnego bez żadnych przeszkód ze strony podmiotu odpowiedzialnego, któremu pierwotnie zostały przekazane dane osobowe,

Gdy wykonujecie Państwo powyższe prawo, przysługuje Państwu także prawo do zapewnienia, że dane osobowe, które Państwa dotyczą, są przenoszone przez podmiot odpowiedzialny bezpośrednio do innego podmiotu odpowiedzialnego, o ile jest to technicznie możliwe. Wykonanie powyższego prawa nie może naruszać wolności ani praw innych osób. Prawo do przeniesienia danych nie ma zastosowania w przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania działań będących w interesie publicznym lub zadań organu publicznego, powierzonych podmiotowi odpowiedzialnemu;

7. Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Państwu do wniesienia w każdej chwili, z przyczyn związanych z Państwa indywidualną sytuacją, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, odbywającego się na podstawie art. 6 par. 1e lub f RODO; dotyczy to również profilowania na podstawie tych warunków. W takim przypadku podmiot odpowiedzialny zaprzestaje przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, chyba że podmiot ten jest w stanie udowodnić istotny, uzasadniony powód dla dalszego przetwarzania danych, nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności lub jeśli przetwarzanie danych służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie uzasadnionych prawnie roszczeń. Jeżeli dane osobowe, które Państwa dotyczą, są przetwarzane na potrzeby reklamy bezpośredniej, przysługuje Państwu prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, do takich celów reklamowych; dotyczy to również profilowania, pod warunkiem, że jest ono związane z reklamą bezpośrednią. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby reklamy bezpośredniej, dane osobowe, które Państwa dotyczą, nie będą więcej przetwarzane w tym celu. Niezależnie od postanowień Dyrektywy 2002/58/WE, przysługuje Państwu możliwość, w związku z korzystaniem z usług przedsiębiorstwa informatycznego, wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu za pomocą procesu zautomatyzowanego, wykorzystującego specyfikacje techniczne.

8. Prawo do wycofania oświadczenia zgody dotyczącego ochrony danych

Przysługuje Państwu prawo do wycofania oświadczenia zgody w każdej chwili. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, prowadzonego na podstawie udzielonej zgody do dnia jej wycofania.

9. Decyzja automatyczna w przypadkach indywidualnych, w tym dotyczących profilowania

Przysługuje Państwu prawo do tego, aby nie podlegali Państwo decyzji podjętej wyłącznie na podstawie przetwarzania automatycznego, w tym dotyczącego profilowania, która będzie miała skutki prawne lub w podobny sposób będzie miała na Państwa wpływ. Prawo to nie ma zastosowania w przypadku, gdy decyzja

a) jest wymagana na potrzeby zawarcia lub wykonania umowy zawartej między Państwem a podmiotem odpowiedzialnym,

b) jest dopuszczalna na podstawie przepisów prawa unijnego lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot odpowiedzialny, a przepisy te przewidują odpowiednie środki zabezpieczające Państwa prawa i wolności oraz uzasadnione interesy, lub

c) zapada za Państwa wyraźną zgodą.

Decyzje nie mogą być jednak oparte na specjalnych kategoriach danych na podstawie art. 9 par. 1 RODO, pod warunkiem, że art. 9 par. 2a lub g nie ma zastosowania oraz podjęto uzasadnione środki w celu ochrony Państwa praw, wolności i uzasadnionych interesów. W odniesieniu do sytuacji wymienionych w podpunktach (a) i (c), podmiot odpowiedzialny podejmie odpowiednie środki w celu ochrony Państwa praw, wolności i uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawa do interwencji osoby reprezentującej podmiot odpowiedzialny w celu wyrażenia swojego stanowiska i podważenia decyzji.

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych środków administracyjnych, prawnych lub sądowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności na terenie państwa członkowskiego, w którym Państwo zamieszkujecie lub pracujecie, lub w miejscu powstania skarżonego naruszenia, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza postanowienia RODO. Organ nadzorczy, do którego wniesiona zostanie skarga, ma obowiązek informować stronę skarżącą o statusie i wynikach złożonej skargi, w tym o możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem zgodnie z art. 78 RODO.